Renúncies

 

Es podrà renunciar a la matrícula oficial quan l'alumne es vegi en la impossibilitat de continuar assistint a classe amb regularitat.

La renúncia es tramitarà a Secretaria d'alumnat presentant el resguard de la matrícula a què es vol renunciar. La renúncia implica conservar intacta la convocatòria a què donava dret la matrícula.

Els alumnes que hagin fet renúncia de matrícula seran considerats a tots els efectes (documentació i procés de matriculació) antics alumnes. Cas que es vulguin tornar a matricular pel curs escolar immediatament posterior al de la renúncia se'ls reservarà la plaça com a alumne/a oficial repetidor. La data límit per procedir a la renúncia de matrícula és el 30 de novembre de 2015.

Nota: L'escola no tornarà l'import de la matrícula sota cap concepte.