Canvi d'horari / Permutes

 

Un cop formalitzada una matrícula oficial no s'admetran canvis en l'horari assignat si no és per causes degudament justificades, d'acord amb les següents condicions:

En tots els casos només es podran concedir canvis en els horaris sol·licitats on hi hagi places vacants.

Podran demanar canvi els alumnes que un cop feta la matrícula a l'EOI, s'hagin matriculat en un altre centre docent oficial (universitat, institut, escola, etc.) i tinguin un horari incompatible, o bé alumnes als quals se'ls hagi canviat l'horari laboral, també amb posterioritat a la matriculació en aquesta EOI.

El canvi serà oficial i definitiu per a la resta del curs.

Procediment per sol·licitar el canvi d'horari

Els alumnes presentaran a secretaria els documents següents: