Informació general

Tipus de matrícula

  Només per al Certificat Intermedi B1 i B2 d' Anglès hi ha dues convocatòries l'any , una extraordinària al febrer i una altra al juny. Aquestes dues convocatòries tenen matrícules independents i cada matrícula només dóna dret a un examen.

Nivells

Tipus de taxes

  Important Els alumnes que vulguin beneficiar-se de beques hauran d'indicar-ho en el moment de matricular-se presentant els impresos de sol·licitud de beca.

Devolució de taxes

L'EOI no pot reintegrar l'import de la matrícula sota cap concepte, això correspon al Servei de Pressupostos i Gestió Financera del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Per sol·licitar la devolució de taxes s'haurà d'emplenar una instància abans de l'inici de les classes i adjuntar la documentació acreditativa del motiu pel qual es demana la devolució de les taxes, i el justificant de l'ingrés de la taxa. La instància serà facilitada a l'alumne per l'EOI i serà també aquesta qui la trametrà al Servei de Pressupostos i Gestió Financera, el qual comunicarà a l'interessat la resolució adoptada.

La informació de la matrícula lliure s'ha de consultar a la pàgina web: www.xtec.cat/eoi

Condicions per matricular-se

Condicions generals

Matrícula oficial

Els alumnes oficials d'un idioma de l'any acadèmic immediatament anterior que volen continuar els seus estudis, inclosos els alumnes que repeteixen curs, tenen prioritat per tornar-se a matricular d'aquest idioma sense necessitat de fer preinscripció i així quedarà reflectit en el calendari de matrícules. Un cop vençut el termini de prioritat, no tindran cap dret a exigir una plaça, ja que les vacants es posen a disposició d'altres aspirants.

Proves de nivell per accedir al centre per primera vegada com a  alumne oficial:

L’accés a una matricula oficial es farà mitjançant preinscripció en els casos següents:

  1. Alumnes de procedència lliure, Trasllat d'Expedient i Trasllat de Matrícula Viva.
  2. Nous alumnes que volen accedir a primer nivell.
  3. Nous alumnes que volen fer el test de nivell.
  4. Alumnes que van ser OFICIALS en cursos anteriors al curs immediatament anterior al qual es volen matricular.
  5. Alumnes a distància que vulguin accedir a la modalitat presencial.

No està permès matricular-se de més d'un curs del mateix idioma a la convocatòria de matrícula oficial.

Matrícula lliure

Documents necessaris per matricular-se

Consulteu informació als taulers d'anuncis i a http://www.eoidelvendrell.cat en període de matrícula.