Inscripció en règim lliure

Requisits

Per poder presentar-se a les proves cal acreditar la superació del segon curs de l'educació secundària obligatòria o nivell equivalent, i ser major de catorze anys.

Convocatòria ordinària

La inscripció en règim lliure dóna dret a una convocatòria d'examen per a l'obtenció del certificat de nivell intermedi B1 i B2 o del certificat de nivell avançat C1. Les proves lliures per a totes les llengües es fan al juny. La inscripció té lloc a finals de febrer. Les dates i condicions de la inscripció es publiquen el novembre de l'any anterior.

Convocatòria extraordinària

Per tal de poder atendre la demanda de certificacions d'anglès, les EOI poden oferir una convocatòria extraordinària al mes de febrer. La inscripció té lloc a finals de novembre.