Documentació i taxes

Taxes i Preus públics per al curs 2019-2020

D'acord amb la Llei 4/2017, de 28 de març i la Llei 5/2017 de 28 de març, les taxes vigents per la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels Nivells Intermedi B1 (3r) i Nivell Intermedi B2 (4t i 5è) són:

Tenen dret a una bonificació del 50% de la taxa els alumnes membres de famílies nombroses de categoria general i els membres de famílies monoparentals. Estan exempts d'aquesta taxa les famílies nombroses de categoria especial, els becaris; les persones subjectes a mesures privatives de llibertat; les víctimes d'actes terroristes i les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%.

D'acord amb el que estableix l'ORDRE ENS/161/2015 de 29 de maig, els preus públics per a la matrícula per al Nivell Bàsic (1r i 2n) i C1 són:

Tenen dret a una bonificació del 50% de la taxa els alumnes membres de famílies nombroses de categoria general i els membres de famílies monoparentals. Estan exempts d'aquesta taxa les famílies nombroses de categoria especial, els becaris*; les persones subjectes a mesures privatives de llibertat; les víctimes d'actes terroristes i les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%; persones membres d'unitats familiars que percebin la renda mínima d'inserció o la renda activa d'inserció i les persones víctimes de violència de gènere.

* Els becaris han d'ingressar l'import del preu públic i un cop obtingut la beca o l'ajut ho han d'acreditar davant de la direcció del centre que els retornarà el 100% de l'import pagat.

La quota per serveis complementaris pels alumnes oficials és de 30€

Documentació necessària per formalitzar la matrícula oficial

Un cop formalitzada la matrícula on line, només cal que feu arribar a l'escola, per correu electrònic o presencialment, el document acreditatiu d'exempció o bonificació de taxes. En el cas de pagament de taxa ordinària, no cal presentar cap document.